David V. G. Brydon (1937 – 2012)

David Brydon (1937 - 2012), Attorney